ವಿಶೇಷಆಫರ್
New

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೇ?Chat With Astrologer ಉಚಿತವಾಗಿ

ಈಗ ಮಾತನಾಡಿ
2,400+
ಒಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
37 Million Minutes
ಒಟ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅವಧಿ
31,051,926
ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್ ಇನ್ ಸುದ್ದಿ

ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

Jan 7, 2021
Jan 7, 2021
Jan 7, 2021
Jan 7, 2021
Dec 19, 2020
Aug 6, 2020
Jun 23, 2020
May 29, 2020
Nov 1, 2019
Nov 18, 2019
Oct 23, 2019
Oct 23, 2019
Oct 23, 2019
Oct 23, 2019
Oct 23, 2019

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಿ

ಉನ್ನತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು. 24 * 7 ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ

Reetika_Verma
Reetika Verma
Delhi, India
Thanks AstroTalk for being available at my difficult time and motivating me to get through that phase. I am finally doing good now after Navgrah Pooja performed by them. The complete process was very smooth. I'll recommend it to my friends.
Dale_Stricklin
Dale Stricklin
Sydney, Australia
There is no comparison of AstroTalk when it comes to getting a free horoscope and checking horoscope online in the Astrology industry. They have revolutionized everything with excellent customer service by having a controlled marketplace for best astrologers from India.
Gurdeep_Chawla
Gurdeep Chawla
Muscat, Oman
I really love the service of AstroTalk.Astrologers are really skilled and co - operative. Customer support team is very active and friendly. I get all answers and have a good conversation with astrologers at a decent price. And the predictions are also very accurate.
Abhiuday_Chandra
Abhiuday Chandra
Germany
Have been using this for 6 months now. I am an ardent follower of Astrology and getting such a user friendly application in Astrotalk has just made it very easy for me to contact any good astrologer at anytime and release my stress. Astrologers do counsel very well.
Juilee_Patankar
Juilee Patankar
New Jersey, USA
Brilliant app. Asked queries from 5 experts, got answer within 4 - 5 hours every time and the answer were detailed which no other app provides in this cost. Predictions were quite accurate. And they were available to clear any follow up doubts also.
Kirti_Patil
Kirti Patil
Kolkata, India
Astrology reports are very detailed and accurate. Had ordered an annual report from 3 different astrologers and the insights I got were really good. AstroTalk has the best astrologers from India and they provide best astrology predictions. Totally worth the money.
Nisha_Koranga
Nisha Koranga
Bangalore, India
Had a wonderful session with couple of astrologers and it was quite satisfying. They listened to me carefully and answered very patiently. Customer support makes life very comfortable as they are always there to support. Best experience on any service app from India till date.
Pinki_Agarwalla
Pinki Agarwalla
Mumbai, India
Tried it out of desperation during bad phase of my life and it really helped as the astrologer listened to my problem like a friend and then assured me that everything will be fine and gave remedies. And when the things are good now, I use it regularly as they made me a believer.
Pooja Tiwari
Pune, India
Brilliant user experience.From the interface to app to ease of asking a query to speaking to well spoken and experience astrologers. It was a delight. Have used many astrology apps but this is something like Uber experience. Great work
Prabha Rani
Prabha Rani
London, UK
AstroTalk is really helpful for me in seeking astrology advice from England at any time. Thanks Guys, I am really happy with the service and support I get from customer support and Astrologers. Everyone is so friendly and helpful.Very good experience with the app so far.

Copyright 2021 CodeYeti Software Solutions Pvt. Ltd. All Rights Reserved