ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ

www.astrotalk.com (“ನಾವು”, “ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್”, “ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್” (ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್) ಇನ್ನು ಮುಂದೆ “ವೆಬ್‌ಸೈಟ್” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ (ನೋಂದಾಯಿತ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು/ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ). ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಿಯಮ 3(1) ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2011 ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಸಮಂಜಸವಾದ ಭದ್ರತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ) ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬಳಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, 2011.

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮ್ಮತಿ

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ/ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು, ಜನ್ಮ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದ ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಬಳಸುವುದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಜೊತೆಗೆ ಓದಬೇಕು ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು.

Collection of Personal Information

Creating a user profile with Astrotalk involves providing specific information. The mandatory details include your phone number for OTP (One-Time Password) verification, which is necessary to ensure the security and validity of the registration process. Additionally, you are required to provide your first name, last name, and date of birth (DOB) are optional. The date of birth can be considered an optional detail, which means it's not mandatory to provide it during the registration process.

PURPOSE AND USE OF DATA/INFORMATION COLLECTION

By collecting this information, Astrotalk aims to create a personalized user profile that can cater to your specific needs and preferences. However, if you choose not to provide your date of birth, it won't hinder the registration process, and you can still access the services offered by Astrotalk with your verified phone number.

Data Deletion

Delete Profile: If you wish to delete your entire astrotalk profile, including personal information associated with it, you might find an option to "Delete your account" Click on this setting option in side menu and follow the instructions and complete the account deletion process.

Voice Recording and Microphone Permission

In our app, we've implemented a unique and convenient way for you to ask questions and interact with us in your chat — by recording your voice as audio. Instead of typing out your queries, you also have an option to simply speak into your device's microphone, record the voice as audio, and then send it on chat. This audio interaction feature is designed to make using our app more intuitive and in tune with natural communication.

To enable you to record your questions and thoughts in your own voice as audio, we need to request access to your device's microphone. When you grant us this permission, it allows our app to capture the sound of your voice as audio and convert it into digital data that we can process.

ಬದ್ಧತೆ

ಬಳಕೆದಾರರು ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಸಂದರ್ಶಕರಾಗಿರಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾತಕ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದುರ್ಬಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾದ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ/ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ: ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ವಭಾವತಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:-

 • ಖಾತೆ / ನೋಂದಣಿ ಡೇಟಾ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಹುಡುಕಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಮೇಲ್-ವಿಳಾಸ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ, ಸ್ಥಳ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, 'ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಮೇಲ್-ವಿಳಾಸ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ, ಸ್ಥಳ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, 'ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ' ಯಾವುದೇ ಇತರ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪದವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, (ಸಮಂಜಸವಾದ ಭದ್ರತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ) ನಿಯಮಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2000, ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು 2011 ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಟಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಾಗ, ಕೋರಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಾಲಂ 1(ಎ) ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೇಟ್‌ವೇ, ಐಪಿ (ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್) ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾವತಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಲಾಗ್ ಫೈಲ್‌ಗಳು, ಐಪಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಕುಕೀಸ್: ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಕೀಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಷನ್ ಡೇಟಾ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ 'ಕುಕೀಗಳನ್ನು' ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಪುಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಮಯದ ಉದ್ದ, ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಕುಕೀಗಳು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರ್ವರ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
  ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಒದಗಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆ/ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ(ಗಳು) ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು(ಗಳನ್ನು) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಲೇಖನ/ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು/ಫೋರಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದಾದ/ಮಾಹಿತಿ/ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ-ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ: ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ವಭಾವತಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಕುಕೀಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ:

 • ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಹಿಂದಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ URL (ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್) ಅಥವಾ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ URL.
 • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು / ಐಪಿ ವಿಳಾಸ / ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು.
 • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರಕಾರ.
 • ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ

ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ದೋಷನಿವಾರಣೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿಗಳ ಆವರ್ತನ, ಭೇಟಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಉದ್ದ, ವೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಪುಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೇಟಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸರಣೆ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸೈಟ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜಾಹೀರಾತು, ವಿಷಯ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಸಮಂಜಸವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ SSL ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪುಟ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ ರಚಿಸಲಾದ ಲಾಗ್-ಇನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಸಂವಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

USAGE OF THE INFORMATION: ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ: -

 • ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಬಳಕೆದಾರರ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಾಗ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಐಪಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕುಕೀಸ್ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳು) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರದಂತಹ ಇತರ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
 • ನಿಮಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕುಕೀಗಳು, ಲಾಗ್ ಫೈಲ್, ಸಾಧನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು, ಸ್ಥಳ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ gif ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು: (ಎ) ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರು-ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ; (ಬಿ) ಜಾಹೀರಾತು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಸ್ಟಮ್, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ; (ಸಿ) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಿ; (ಡಿ) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಚಾರ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾದರಿಗಳಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ; (ಇ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು; ಮತ್ತು (ಎಫ್) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
 • ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕೆಲವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳು, ಆಡ್-ಆನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪರಿಕರಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಅನಾಮಧೇಯ ಲಾಗ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

CONFIDENTIAL: ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಂತಹ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ/ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಅದರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅದರ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು:

 • ಬಳಕೆದಾರರ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ / ನೈಜ / ಸನ್ನಿಹಿತ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಂಬಿದರೆ.
 • ಅಂತಹ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮನ್ಸ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ.
 • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು

ಮಕ್ಕಳ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ: ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 13 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೀವು 13 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. 13 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೋಷಕರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

Safety and Security: Astrotalk.com honors users' privacy and employs the best practice to secure the user's personal details, such as birth details, address, etc., and also financial details such as credit card or debit card transaction details. Astrotalk.com uses the best encryption methodologies to ensure secure transactions from our side and thus encourages our clients to use their credit/debit cards on Astrotalk.com with full confidence. By doing so, we strive for the safety and security of our users, thus making their experience with Astrotalk.com absolutely safe and secure.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ

ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇತರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು: Ankush Mohan

Email: support@astrotalk.com

ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆ 2000 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2023 ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. (Formerly Codeyeti Software Solutions Pvt. Ltd.) ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ