ಚೈನೀಸ್ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಚೀನೀ ರಾಶಿಚಕ್ರ: ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು

astrotalk-mini-logo

ನಿಮ್ಮ ಚೈನೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ, ಅಥವಾ ಶೆಂಗ್ಕ್ಸಿಯಾವೊ (/shnng-sshyaoww/ 'ಹುಟ್ಟು ಹೋಲುವ'), 12 ವರ್ಷಗಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಷೆಂಗ್ ಕ್ಸಿಯಾವೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚೈನೀಸ್ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲಿ, ಎತ್ತು, ಹುಲಿ, ಮೊಲ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಹಾವು, ಕುದುರೆ, ಕುರಿ, ಕೋತಿ, ರೂಸ್ಟರ್, ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿ. ಚೀನೀ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೀನೀ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನೀವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೀವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಚೈನೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚೈನೀಸ್ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ

chinese zodiac-icon-01
ಇಲಿ
chinese zodiac-icon-01
ಎತ್ತು (ಅಥವಾ ಹಸು)
chinese zodiac-icon-01
ಹುಲಿ
chinese zodiac-icon-01
ಮೊಲ
chinese zodiac-icon-01
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್
chinese zodiac-icon-01
ಹಾವು
chinese zodiac-icon-01
ಕುದುರೆ
chinese zodiac-icon-01
ರಾಮ್ (ಮೇಕೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ)
chinese zodiac-icon-01
ಕೋತಿ
chinese zodiac-icon-01
ರೂಸ್ಟರ್
chinese zodiac-icon-01
ನಾಯಿ
chinese zodiac-icon-01
ಹಂದಿ (ಅಥವಾ ಹಂದಿ)

ನಿಮ್ಮ ಚೈನೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

individual-rat.png

Ox (or Cow)

Ox is the second Chinese zodiac sign. 2021 is the year of the Ox Chinese zodiac sign and going ahead, 2033 will be the year of the Ox. People born with their Chinese zodiac sign as Ox are said to be very loyal, responsible, diligent and determined in nature. Oxen people are a bit old school in their approach and respect traditional ideas and ways of doing things in life. These people try to be as much honest as possible as they tend to fear God and its ways.

Meanwhile, the Oxen personality can also get a bit cautious, less talkative and conservative in attitude. This is due to the introverted nature that they have always cherished in life. The conservative nature, however, is also a boon for the Ox as it is usually alleged to dip the confidence of the Oxen. Read the Chinese Horoscope of Ox to find remedies for the same.

In love, the Chinese Ox horoscope tells us how these people like spending alone time with their partner. The Ox are always up for long term relationships and flings don't entertain them. Though it takes a while for the Ox to fall in love, however, once they have, there is no love like the Ox could give you.

If it excites you, Cristiano Ronaldo and Barack Obama too belongs to the Ox zodiac as per Chinese astrology.

Tiger

Tiger is the third Chinese zodiac sign. 2022 will be the year of Tiger. For one wondering what a Tiger personality is like, people under the tiger Chinese zodiac sign can be trusted with diligence, dependability, strength and determination. These people are said to be very brave and love to take challenges head first. However, this brave nature of them also becomes a weakness as they sometimes get too stubborn with things and life.

Meanwhile, if one has to pinpoint more weaknesses of the Tiger, the Chinese horoscope of Tiger tells us that these people can get too confident in some instances. Moreover, apart from the tough core they flaunt, they also have an emotional personality, which they try to hide as they see it as a weakness. Tiger people care about the relationship and find it tough to let go of people. Read the Chinese Horoscope of Tiger to know more about the sign.

In love, the Chinese Zodiac Tiger likes to find themselves in dominating roles. These people have a small circle and despite the fact that they are acquainted with a lot of people, they do not further the relationships to deep friendship. If a Tiger loves you truly, they can get very caring and protective.

If it excites you, Leonardo DiCaprio and Tom Cruise belong to the Tiger zodiac as per Chinese astrology.

individual-rat.png
individual-rat.png

Rabbit

Rabbit is the fourth Chinese zodiac sign. 2023 will be the year of Rabbit. People belonging to the Chinese zodiac rabbit are said to be very optimistic, gracious, generous, kind-hearted and witty in nature. The rabbit sign is also said to be super alert about the changes in someone's attitude or feelings towards them. They are usually polite, however, that way of them shouldn't be mistaken for their incapability of showing you your place when needed.

Apart from these qualities, the Rabbit horoscope also lists some weaknesses that Rabbit possess. The Rabbit personality usually settles for less than what they could achieve in life. This is usually because of their lethargic attitude. The Rabbit is also very emotional-kind. This quality, sometimes, makes them weak and prone to people who would use that dilemma to get their work done. Read the Chinese Horoscope of Rabbit to learn how you can fight such people using your intellect.

In love, the Chinese Zodiac, Rabbit, likes it physical. The sign craves touch and is always up to steam up things between the sheets. The Rabbit can be trusted with being a great partner who would stand by you through thick and thin.

If it excites you, Lionel Messi and Angelina Jolie belong to the Rabbit zodiac as per Chinese astrology.

Dragon

Dragon is the fifth Chinese zodiac sign. 2024 will be the year of Dragon. People belonging to the Chinese zodiac Dragon are said to be very determined, ambitious, independent, energetic, sincere and ones who enjoy great popularity. The Dragon natives have high self-esteem and make some of the best leaders out there. Such people are very energetic and like to do things on their own. Gifted with innate courage, tenacity and intelligence, dragons are enthusiastic and confident.

Apart from these outstanding qualities of the Dragon zodiac, these people have some weakness too. The dragon native tends to get angry easily and is a bit aggressive too. The dragon horoscope tells us how these people entertain a procrastinating nature and usually give up easily. Dragon lacks will power and are not usually ready to accept their mistakes whatsoever.

In love, the Chinese Zodiac, Dragon are often hesitant to get into a relationship. They are usually scared of commitments and thus think twice before getting into a relationship. However, if you can break the ice and get into a relationship with the dragon, you can trust these people for their warm and giving personality.

If it excites you, Bruce Lee and Dr Seuss belong to the Dragon zodiac as per Chinese astrology.

individual-rat.png
individual-rat.png

Snake

Snake is the sixth Chinese zodiac sign. 2025 will be the year of Snake. People belonging to the Chinese zodiac Snake are said to be very calm, talented, modest, perceptive, intelligent and the ones who are usually brimming with inspiration. The Snake horoscope tells us that such people like to act as per their judgment of a particular situation and hate to fail in life. Though materialistic in nature, they work hard to enjoy that luxury for themselves.

On the downside, due to their nature of finding themselves alone, Snakes are very prone to stress. Snake zodiac natives are intelligent and often take pride in the same and can get competitive about it. Snake people like the calmness and thus when they can't find it for themselves, they get irritated and bust out on the people in the vicinity. Bad habit? We won't protest.

When in love, the Chinese horoscope tells us that, due to the fact the Snake natives don't have a lot of friends, it becomes harder for them to find love for themselves. When it comes to choosing a partner they are very careful as they are aware that at some point in life, they would be sharing with them things that they usually don't share with anyone else.

If it excites you, Shakira and Martin Luther King belong to the snake zodiac as per Chinese astrology.

Horse

Horse is the seventh Chinese zodiac sign. 2026 will be the year of the Horse. People belonging to the Chinese zodiac Horse are said to be inspired, cheerful, talented, perceptive, intelligent and popular in their social circle. Horse natives are social beings who usually love to take the centre stage and impress others with their wit. They like leaving an impression on people that they are full of energy and thus helpful. The horse zodiac also entertains a great sense of humour.

The qualities of the Horse zodiac can become their weakness too. Owing to their penchant to occupy the centre stage, they sometimes could get self-centred. Horses are usually very cunning and use that quality of them to manipulate the surroundings. The overambitious and overconfident nature can lead to their destruction if not reined.

The Horse horoscope tells us how the great sense of humour of the Horse natives helps them find love easily. Even if you are the shyest person in the room, the Horse zodiac native will ensure you feel safe around them and open up. Due to their experience of socialising with people, the Horse natives are mostly aware of what you might be thinking and thus respond based on what they think you are thinking and not based on what you tell them.

If it excites you, Emma Watson and Jackie Chan belong to the Horse zodiac as per Chinese astrology.

individual-rat.png
individual-rat.png

Ram (Goat or Sheep)

Goat or Sheep is the eighth Chinese zodiac sign. 2027 will be the year of Goat. People belonging to the Chinese zodiac Goat are said to be gentle, sympathetic, calm, creative, imaginative, sociable, and considerate. The Goat natives like to find themselves in groups and are highly into socialising. But they don't like taking the centre stage. The Goat natives are also very creative in nature and acquire professional skills faster than anyone else. Also, Goat natives like to spend money on fashion.

The weakness of the Goat zodiac sign is world-renowned. The sign is usually negative, hesitating, impractical, and sometimes very stubborn. Goat people can also get a bit materialistic, which we have learned, but these traits, when heightened, can plunge their savings. Though Goat women are ambitious in career, sometimes they may be indecisive too.

The Goat as a lover, as Goat horoscope tells us, is very private in nature. Thus, it takes time for this to begins the talk and know people. The Goat is loyal and seeks the same from you when in love. However, if the Goat has to ever choose between love and family, the latter would be a priority for them whatsoever.

If it excites you, Matt LeBlanc and Julia Roberts belong to the Goat zodiac sign as per Chinese astrology.

Monkey

Monkey is the ninth Chinese zodiac sign. 2028 will be the year of the Monkey. People belonging to the Chinese zodiac sign are said to be very active, quick-witted, smart, humorous, sociable, capable and brave. Monkey zodiac sign natives are known for their quick learning skills. The Monkey personality has numerous interests in life and if you are friends with them, you ought to remain busy in activities that you will love to be a part of. In a nutshell, you will have new hobbies to work on.

The weakness of the Monkey zodiac is that they don't usually understand the feelings of others. They are also very restless in nature and outgoing. They can get very impatient with life, which is not a virtue. The Monkey horoscope tells us that the opportunistic native can also sometimes use emotion as a tool to lure you and get their work done.

In love, the Monkey natives are not very quick to settle down. They get bored with people easily and thus can't easily find for themselves one they can settle around with. However, since Monkeys are sociable and love to talk, it's easy to relate to them.

If it excites you, Selena Gomez, Miley Cyrus and Demi Lovato all belong to the Monkey zodiac as per Chinese astrology.

individual-rat.png
individual-rat.png

Rooster

Rooster is the tenth Chinese zodiac sign. 2029 will be the year of Rooster. People belonging to the Rooster zodiac sign are said to be very outgoing, humorous, independent and smart in nature. The Rooster is very observant and thinks a lot before making any move. Rooster natives are also very amusing and popular in a crowd. Also, for any Rooster in the town, their looks matter more than anything else. They like to dress attractive and are honest about it.

Surely the Rooster personality has some weakness too. The Rooster horoscope will tell you how these natives love to brag about their achievements. This character of the sign often makes the other person uncomfortable, as he/she starts comparing themselves with the Rooster. Moreover, the ego of the Rooster is world-renowned, and they also don't like to be corrected whatsoever.

In love, these people are egoistic and like to dominate the other gender. However, that doesn't mean they would control you in any way or make decisions on behalf of you. The Rooster thinks that personal freedom is of utmost importance and tends to support you in anything and everything you want to do or achieve in life.

If it excites you, Roger Federer and Jennifer Aniston belong to the Monkey zodiac as per Chinese astrology.

Dog

Dog is the eleventh Chinese zodiac sign. 2030 will be the year of Dog. People belonging to the Dog zodiac sign are said to be very brave, loyal, responsible, clever and lively. The Dog individual has the tendency to leave an impression on others that they are quite stubborn in nature. However, behind their tough exterior, they are the owner of a very lovable and calm nature. Dog as individuals seek a quiet life and like sharing their thoughts with the other people, a quality that makes them very social in nature.

However, the Dog horoscope also warns us about the weakness of the Dog natives. The Dog natives are very emotional and sensitive in nature, which are great virtues to have but also a weakness at instances. They are also very stubborn with people and things and find it difficult to let go of something. The Dog personality also has the penchant to criticise and infer all things are according to their pessimistic point of view.

In love, however, the Dog horoscope highlights that these people are very loyal towards their partner. Owing to their sensitive nature, they understand you and your needs very well. Dog native also sometimes choose to struggle rather than complaining about the fact how bad they felt when you unintentionally yelled at them.

If it excites you, Michael Jackson and Jennifer Lopez belong to the Dog zodiac as per Chinese astrology.

individual-rat.png
individual-rat.png

Pig (or Boar)

Pig is the twelfth Chinese zodiac sign. 2031 will be the year of Pig . People with their zodiac sign as Pig are said to be very diligent, sincere, positive, compassionate and generous. Pig horoscope explains the personality of these natives as the ones who are great at concentrating. These people set their focus on a goal and work hard to achieve it for themselves. Also, they are very helpful and would be the first one to come to your rescue if you are in trouble.

Pinpointing the weakness of the Pig, the Pig horoscope highlights that these people are easy to influence and are very self-indulgent. Pig natives are a bit introverted and lazy too. These people like to create for themselves a world for where they can be all by themselves. Pig have a free mind who are devoid of stress and are jolly about life.

In love, the Chinese Pig horoscope tells us how these people like time alone with their partner. The Pig are always up for long term relationships and flings don't entertain them. Though it takes a while for the pig to fall in love, however, once they have, there is no love like the one they can give you.

If it excites you, Mila Kunis and Julie Andrews belong to the Pig zodiac sign as per Chinese astrology.


ಪೂರಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

horoscopeSign
ಮೇಷಾ
Mar 21 - Apr 19
horoscopeSign
ವೃಷಭ
Apr 20 - May 20
horoscopeSign
ಮಿಥುನ
May 21 - Jun 21
horoscopeSign
ಕರ್ಕ
Jun 22 - Jul 22
horoscopeSign
ಸಿಂಹ
Jul 23 - Aug 22
horoscopeSign
ಕನ್ಯಾ
Aug 23 - Sep 22
horoscopeSign
ತುಲಾ
Sep 23 - Oct 23
horoscopeSign
ವೃಶ್ಚಿ
Oct 24 - Nov 21
horoscopeSign
ಧನು
Nov 22 - Dec 21
horoscopeSign
ಮಕರ
Dec 22 - Jan 19
horoscopeSign
ಕುಂಭ
Jan 20 - Feb 18
horoscopeSign
ಮೀನ
Feb 19 - Mar 20

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2023 ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. (Formerly Codeyeti Software Solutions Pvt. Ltd.) ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ